Ga naar de inhoud

Over ons

Foto: Loes van der Zee

Groep vrijgevestigde hulpverleners

Kinder- en Jeugd-GGZ

Wij zijn werkzaam in eigen praktijken, nemen ook als praktijken de verantwoordelijkheid voor goede kwalitatieve zorg, die laagdrempelig en kort is waar dit kan en specialistisch waar nodig. Wij hebben te maken met zeer diverse psychosociale problemen, variërend van ernstige problemen in de relatie tussen kinderen en ouders tot ernstige psychische of psychiatrisch problematiek zoals ADHD, angststoornissen, stemmingsstoornissen, autisme spectrum stoornissen of eetstoornissen. In elke praktijk zijn er één of meerdere BIG-geregistreerde, academisch opgeleide hulpverleners aanwezig, eventueel aangevuld met collegae uit een van de CONO-beroepsgroepen.Wij werken met een goede verwijs en samenwerkingslijn met andere zorginstellingen bij specifieke problematiek en hebben korte lijnen met verwijzers en scholen.

BIG-registratie

Visie

We zijn er voor het kind èn voor zijn/haar context. Het kind kan nooit zonder zijn/haar context gezien en behandeld worden. Ouders, school en andere hulpverleners worden altijd betrokken. Hoe vroeger in het traject aan de voorwaarde van een gezonde omgeving wordt voldaan, des te groter is de kans op een gunstige ontwikkeling van het kind en later op een bevredigend leven en een waardevolle plek in de maatschappij.

Zorgaanbod

Wij leveren een laagdrempelig zorgaanbod en zorg op maat. We onderscheiden ons door ons hulpaanbod zo in te richten en te positioneren dat gebruikers van de zorg snel, zonder lange wachttijden, contact kunnen krijgen met een hulpverlener, zowel voor diagnostiek als behandeling. We werken volgens het principe van kort hulpverlenen waar mogelijk en langer waar noodzakelijk (stepped care). Afhankelijk van de vraag en het probleem kan kortdurende eerste lijnszorg geboden worden, maar kan vaak ook een langduriger, meer specialistisch behandelplan opgesteld worden. Onze insteek  is dat daar waar mogelijk een eenvoudig traject ingezet dient te worden, waarbij niet een diagnose leidraad moet zijn, maar de kernoorzaak van het probleem richtinggevend moet zijn voor de keuze van de interventie.  Na een korte screening wordt een beproefde methode ingezet. Pas als blijkt dat dit onvoldoende werkt wordt er overgegaan op uitgebreidere diagnostiek. Onze diagnostiek is op maat gesneden, afgestemd op cliënt die we voor ons hebben.

Onze zorg is doelmatig en effectief, klantgericht en gericht op empowerment. De vrijgevestigde praktijk kenmerkt zich van oudsher door een klantgerichte attitude, die niet zozeer gericht is op labeling of medicalisering, maar veeleer op empowerment (het versterken ven het eigen oplossend vermogen). Wij sluiten aan bij de hulpvraag en de leefwereld van onze cliënten, waarbij de hulpverlener vanuit de eigen deskundigheid oog heeft voor een eventuele vraag achter de vraag. Bij voorkeur wordt het gehele traject door één hulpverlener vormgegeven. Hulp moet altijd gericht zijn op het overbodig maken van de hulp. Het kind en zijn omgeving moeten zelfstandig verder kunnen. Wij hechten er aan dat cliënten zich door ons gehoord voelen. Wij vinden ook dat ontevreden cliënten altijd terug moeten kunnen vallen op het tuchtrecht; onze BIG-registraties voorzien in die mogelijkheid.

Vakkundigheid

Wij werken met hoogopgeleide, veelal BIG-geregistreerde professionals die zich blijven ontwikkelen in hun vakgebied. Wij investeren in onze eigen tijd in ons vak en in onze deskundigheid door activiteiten als opleiding, voorlichting, overleg, supervisie, intervisie en intercollegiaal overleg. Wij werken aan het bevorderen van de interne kwaliteit van onze praktijken door mee te doen aan visitaties. Wij zijn allen verbonden aan één of meerdere vakverenigingen. In onze groep beschikken we over een groot aantal breed inzetbare generalisten. Wij kunnen kwalitatief hoogwaardige screeningen doen, korte behandelingen uitvoeren en de zorg coördineren rondom een kind. Door onze academische en post-academische vorming en werkervaring kunnen we aan de voordeur staan van het zorgtraject en meebeslissen welke hulp het beste geboden kan worden (snelle indicatiestelling). In ons hulpaanbod kunnen we echter putten uit de specialistische kennis in onze groep, zowel qua diagnostiek als qua behandeling.

Wijkgericht

Wij werken in de wijk en hebben nauwe contacten met de huisartsen, hulpverleners en scholen in de omgevingDoor deze inbedding kennen wij een belangrijk deel van de context van de hulpvrager en weten deze context bij de behandeling in te zetten. Door de goede afstemming met andere hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin kan een interdisciplinaire aanpak gerealiseerd worden.

Kosteneffectief

Wij zijn in staat om kosteneffectief te werken. De uren die wij in een behandeling steken worden grotendeels ook daadwerkelijk besteed aan contact met de cliënt. Wij hebben niet te maken met kostbare overhead en managementstructuren en met dure huisvesting. Het ontbreken van bureaucratische procedures biedt ons de mogelijkheid om snel en flexibel in te spelen op innovaties in onze eigen beroepsgroep en op veranderingen die in de maatschappij spelen.

Preventie

Wij bieden behandeling, maar ook preventie. Wij worden vaak geconsulteerd door huisartsen, scholen of andere hulpverleners die zich zorgen, maken over een kind, jeugdige of gezin, en kunnen meedenken en adviseren hoe een zorgelijke ontwikkeling gekeerd kan worden. Wij zijn in staat om ad hoc teams te formeren die voor een specifieke doelgroep snel ingezet kunnen worden.  Te denken valt aan het inspelen op een hulpvraag van een school of van een wijkagent die een project in de wijk ondersteund wilt zien met voorlichtingsavonden voor ouders. Door de aanwezig expertise kunnen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van voorlichtingswebsites en E-Health oplossingen.

Wij beschouwen preventie als een integraal onderdeel van onze zorg.

  • Als eerste de zorggerelateerde preventie, gericht op beperking van verergering van ziekte of de gevolgen ervan. Zo worden we vaak geconsulteerd door huisartsen, andere hulpverleners en scholen in hun zorg over een kind, jeugdige of gezin. We bieden informatie, advies en waar nodig een korte ondersteunende interventie. Daarnaast krijgt ‘zorggerelateerde preventie’ vorm via screening van aanmeldingen door deskundigen en vroegtijdig ingrijpen bij ernstige problematiek. Ten derde willen we de afhankelijkheid van hulp steeds weer beperken en benadrukken we de autonomie en eigen kracht van mensen.
  • De ‘geïndiceerde preventie is erop gericht om ziekte te voorkomen bij personen en die een verhoogd risico lopen. Dit is een belangrijk onderdeel van ons werk in de Jeugd-GGZ. Juist bij jeugdigen is het denken in ontwikkeling en de voorwaarden voor een gunstig verloop essentieel. Zo bezien we altijd de gehele ontwikkeling van jeugdigen, adviseren zo nodig en betrekken we ouders welhaast standaard bij de behandeling. Ook de samenwerking met scholen krijgt veel aandacht.
  • De ‘collectieve preventie, gericht op groepen, kan bijvoorbeeld vorm krijgen in het inspelen op een vraag van een school of van een wijkagent om een project in de wijk te ondersteunen met voorlichtingsavonden voor ouders. Door de aanwezige expertise kunnen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van voorlichtingswebsites en E-Health oplossingen.

Verwijzing

Wij verwijzen actief door als er specialisaties vereist zijn die wij zelf niet in huis hebben. Wij voelen ons er verantwoordelijk voor dat een cliënt goed terecht komt. Binnen de huidige groep vrijgevestigden is men op de hoogte van elkaars zorgaanbod en specialisaties, waardoor wij een ruim en gevarieerd ambulant zorgaanbod kunnen indiceren. Wij zijn echter ook bekend met de specialisaties en (dag)klinische behandelingsmogelijkheden van de grote GGZ-instellingen en verwijzen actief door als deze gespecialiseerde hulp nodig is.

Evidence based – ROM

Wij hechten waarde aan een wetenschappelijke onderbouwing van ons werk. Wij zetten evidence-based diagnostische en behandelmethodieken in conform de ‘stand van wetenschap en praktijk’. Dat vraagt intervisie, bijscholing en een kritische geest.
Degenen onder ons die een HBO-opleiding hebben, zijn werkzaam in een verband met academici en onderschrijven de wetenschappelijke basishouding die onze groep kenmerkt. Wij vinden dat het kind en zijn omgeving recht hebben op zorg waarvan de werkzaamheid aantoonbaar is.

Voor alle betrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg is het van belang te weten of een behandeling het gewenste effect heeft. Onze ROM (Routine Outcome Monitoring in het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling)  en Tracking (begin, tussen, en eindmeting) leveren informatie op over dat behandeleffect en dragen zo bij aan de kwaliteit van de behandeling. Het stelt behandelaren beter in staat tijdig in te grijpen wanneer zaken nog niet optimaal verlopen. De uitkomsten van deze metingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor de zorgverlener zelf om gericht de kwaliteit van de behandeling te optimaliseren. Door de digitale uitvoering van de ROM is er ook tevredenheidsonderzoek mogelijk. Hiertoe worden de gegevens volledig geanonimiseerd verwerkt en geanalyseerd.

Kwaliteit

De coöperatie voor Vrijgevestigde Jeugd GGZ is in het bezit van een geldig kwaliteitsstatuut. Deze is hier in te zien.