Jeugdzorg in Gelderland -regio Nijmegen

  • door
Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Gemeenten coördineren dan alle jeugdhulp en zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp.Gemeenten zijn verantwoordelijk voor:
  • advies over jeugdhulp (samen met de jeugdige nagaan welke hulp het beste past);
  • bepalen van jeugdhulp (samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen);
  • deskundige toeleiding naar jeugdhulp (ervoor zorgen dat de jeugdige ook terecht kan bij de gekozen hulp);
  • het inzetten van de juiste hulp (ervoor zorgen dat de jeugdige de hulp ook daadwerkelijk krijgt).
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat dit goed wordt georganiseerd. Zij hoeven niet alles zelf uit te voeren, maar kunnen daarvoor deskundige organisaties inschakelen. Gemeenten moeten zich houden aan de eisen uit de Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet, en ervoor zorgen dat het werk door goed opgeleide mensen gedaan wordt.

Regio Nijmegen

 
Onder deze regio vallen de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen a/d Rijn, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen. In deze regio zijn regionaal verantwoordelijk voor de transitie jeugdzorg Dhr. L.C.M. Frings (gemeente Nijmegen) en Dhr. R. Engels (gemeente Wijchen). De regio heeft ook een eigen website over alle transities in het sociale domein, dus naast Jeugdzorg ook AWBZ-begeleiding, Passend onderwijs en de Participatiewet. Zie www.transitieregionijmegen.nl

Beleidsinformatie

Met de jeugdwet is een nieuwe werkwijze ontstaan voor de beleidsinformatie. Alle zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen die in het kader van de jeugdwet voor gemeenten zorg leveren aan jeugdigen of maatregelen uitvoeren zijn verplicht om data daarover aan te leveren bij het CBS. Het CBS stelt vervolgens ten behoeve van beleidsinformatie rapportages op.

Prestaties vergelijken

Met de data die door het CBS verzameld wordt, wordt vergelijkend onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek wordt aangestuurd en begeleid door betrokken partijen. De uitkomsten worden gepubliceerd en gedeeld met het oogmerk om de geleerde lessen met elkaar te delen.

Professionalisering in de jeugdzorg

Professionalisering

De VJ GGZ draagt namens haar leden bij aan de verdere professionalisering in de jeugdhulp. Het bieden van kwalitatief goede zorg en hulp aan kinderen en hun ouders. Professionalisering vraagt van beroepsbeoefenaars dat zij investeren in hun vakmanschap. Deze gezamenlijke investering stelt de professional in staat om de beste hulp te bieden en biedt kinderen en hun ouders de zekerheid dat hulpverleners goed geschoold zijn en blijven en de ruimte krijgen om professioneel te kunnen handelen.

Beroepsregistratie

Onderdeel van professionalisering is dat zorgprofessionals ingeschreven zijn in een beroepsregister. Registratie en herregistratie vraagt van hen dat ze hun vak bijhouden, dat ze handelen volgens hun eigen beroepsethische normen en tot slot leidt de binding aan tuchtrecht tot toetsing van het handelen van professionals aan die normen.  Dat kan leiden tot het aanscherpen van de beroepsnormen. Het Kwaliteitsregister Jeugd is openbaar. Opdrachtgevers en clienten kunnen in het register zien of een hulpverlener is geregistreerd.

Kwaliteitskader Jeugd

Brancheorganisaties, beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en gemeenten hebben samen het Kwaliteitskader Jeugd ontwikkeld en vastgesteld. Het Kwaliteitskader Jeugd vervangt het Kwaliteitskader verantwoorde werktoedeling jeugdzorg. Met het Kwaliteitskader Jeugd kunnen aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering en AMHK’s vanaf 1 januari 2015 bepalen wanneer zij een geregistreerde professional moeten inzetten en wanneer zij een niet-geregistreerde professional mogen inzetten. Geregistreerde professionals zijn professionals die zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het BIG-register. (bron Jeugdzorg Nederland 2015).De site www.voordegeldersejeugd.nl is hét informatiepunt over de transitie jeugdzorg in Gelderland waar relevante informatie wordt gebundeld en gedeeld. Bij de realisatie wordt samengewerkt met gemeenten en regio’s, jeugdzorgorganisaties, Zorgbelang, Spectrum, partner met elan en de provincie Gelderland.